This text is a work in progress—highly subject to change—and may not accurately describe any released version of the Apache™ Subversion® software. Bookmarking or otherwise referring others to this page is probably not such a smart idea. Please visit http://www.svnbook.com/ for stable versions of this book.

Trình Bày Của Cuốn Sách

Những chương tiếp theo và nội dung của chúng được liệt kê ở đây:

Chapter 1, Những Khái Niệm Cơ Bản

Giải thích những khái niệm cơ bản của kiểm soát phiên bản và những mô hình kiểm soát phiên bản khác cùng với kho lưu trữ Subversion, bản sao làm việc và phiên bản.

Chapter 2, Cách Sử Dụng Cơ Bản

Đưa bạn qua một ngày làm việc của một người sử dụng Subversion. Nó trình diễn cách sử dụng ứng dụng khách Subversion như thế nào để lấy về, chỉnh sửa và chuyển giao dữ liệu.

Chapter 3, Advanced Topics

Bao hàm những tính năng phức tạp hơn mà những người sử dụng thường xuyên thường hay tiếp xúc, như là siêu dữ liệu phiên bản, khoá tập tin và chốt phiên bản.

Chapter 4, Branching and Merging

Thảo luận về nhánh, hợp nhất, gắn thẻ, bao gồm cả những cách thực hành tốt nhất(best practice) cho việc rẽ nhánh và hợp nhất, tình huống sử dụng chung, hồi tác những thay đổi như thế nào, và chuyển từ nhánh này đến nhánh tiếp theo như thế nào.

Chapter 5, Repository Administration

Mô tả những khái niệm cơ bản của kho lưu trữ Subversion, tạo mới như thế nào, cấu hình, duy trì một kho lưu trữ và những công cụ bạn có thể sử dụng để thực hiện tất cả những yêu cầu này.

Chapter 6, Server Configuration

Trình bày cách cấu hình máy chủ Subversion và cung cấp những cách khác nhau để truy cập kho lưu trữ của bạn: giao thức HTTP, svn, và truy cập đĩa cục bộ. Nó cũng bao hàm chi tiết về xác thực, phân quyền và truy cập ẩn danh.

Chapter 7, Customizing Your Subversion Experience

Tìm hiểu tập tin cấu hình ứng dụng khách Subversion, xử lý văn bản quốc tế hoá, và làm cách nào để những công cụ bên ngoài có thể tương tác với Subversion.

Chapter 8, Embedding Subversion

Mô tả những phần bên trong của Subversion, hệ thống tập tin Subversion, và những vùng quản trị bản sao làm việc dưới góc nhìn của lập trình viên. Ngoài ra nó cũng trình diễn cách sử dụng những hàm API mở để xây dựng một ứng dụng mà kết hợp chức năng Subversion.

Part II, “Lệnh Tham Khảo Subversion”

Giải thích rất chi tiết từng lệnh con của svn, svnadmin, và svnlook với rất nhiều ví dụ cho tất cả các lệnh!

Appendix A, Subversion Quick-Start Guide

Dành cho những người thiếu kiên nhẫn, giải thích nhanh về việc cài đặt và sử dụng nó ngay như thế nào.

Appendix B, Subversion for CVS Users

Bao gồm những điểm tương đồng và khác biệt giữa Subversion và CVS, với rất nhiều đề xuất về việc làm cách nào để phá vỡ những thói quen chưa phù hợp bạn đã chọn từ những năm sử dụng CVS. Bao gồm mô tả về số phiên bản Subversion, những thư mục phiên bản, những thao tác ngoại tuyến, updatestatus, nhánh, thẻ, siêu dữ liệu, giải quyết xung đột và xác thực.

Appendix C, WebDAV and Autoversioning

Mô tả chi tiết về WebDAV và DeltaV và làm cách nào bạn có thể cấu hình kho lưu trữ của bạn thành một mục chia sẽ ánh xạ DAV với quyền ghi và đọc.

Appendix E, Quyền tác giả

Một bản sao của Giấy Phép Ghi Công Creative Commons, theo đó cuốn sách này được cấp phép.