This text is a work in progress—highly subject to change—and may not accurately describe any released version of the Apache™ Subversion® software. Bookmarking or otherwise referring others to this page is probably not such a smart idea. Please visit http://www.svnbook.com/ for stable versions of this book.

Chapter 1. Những Khái Niệm Cơ Bản

Table of Contents

Căn Bản Kiểm Soát Phiên Bản
Kho lưu trữ
Bản sao làm việc
Mô hình phiên bản
Vấn đề của việc chia sẽ tập tin
Giải pháp khoá-sửa đổi-mở khoá
Giải pháp sao chép-sửa đổi-hợp nhất
Kiểm Soát Phiên Bản Theo Cách Của Subversion
Kho lưu trữ Subversion
Phiên bản
Địa chỉ kho lưu trữ
Bản sao làm việc Subversion
Bản sao làm việc hoạt động như thế nào
Tương tác cơ bản trên bảo sao làm việc
Bản sao làm việc phiên-bản-hỗn-hợp
Tóm Tắt

Đây là một chương ngắn, giới thiệu sơ lược về Subversion và hướng tiếp cận của nó trong kiểm soát phiên bản. Chúng tôi bắt đầu với một cuộc thảo luận về những khái niệm chung trong kiểm soát phiên bản, làm việc theo cách của chúng tôi vào những ý tưởng cụ thể phía sau Subversion và trình bày một số ví dụ đơn giản của việc ứng dụng Subversion.

Mặc dù những ví dụ trong chương này trình bày cách mọi người chia sẽ những bộ sưu tập của mã nguồn chương trình, nên nhớ rằng Subversion có thể quản lý loại bộ sưu tập tập tin bất kỳ—nó không phải chỉ giới hạn trong việc hỗ trợ những lập trình viên máy tính.