This text is a work in progress—highly subject to change—and may not accurately describe any released version of the Apache™ Subversion® software. Bookmarking or otherwise referring others to this page is probably not such a smart idea. Please visit http://www.svnbook.com/ for stable versions of this book.

Đây Là Cuốn Sách Miễn Phí

Cuốn sách này được bắt đầu như là những phần nhỏ của các tài liệu được viết bởi các nhà phát triển dự án Subversion, mà sau đó được kết hợp lại thành một tác phẩm duy nhất và được viết lại. Như vậy, nó luôn luôn được theo một giấy phép miễn phí (xem Appendix E, Quyền tác giả). Trong thực tế, cuốn sách đã được viết một cách công khai, khởi điểm như là một phần của bản thân dự án Subversion. Điều đó có nghĩa là hai điều sau:

Địa chỉ trực tuyến của dự án phát triển cuốn sách này và đa số những nỗ lực dịch thuật của những tình nguyện viên là http://svnbook.red-bean.com. Tại đây bạn có thể tìm thấy liên kết tới những bản phát hành mới nhất và những phiên bản đánh dấu của cuốn sách ở nhiều định dạng, cũng như là phần hướng dẫn truy cập kho lưu trữ Subversion của cuốn sách (là nơi là mã nguồn DocBook XML của nó được lưu trữ). Góp ý luôn luôn được chào đón—thậm chí, khuyến khích. Vui lòng chuyển tất cả các ý kiến, khiếu nại và bản vá của mã nguồn cuốn sách đến địa chỉ .