This text is a work in progress—highly subject to change—and may not accurately describe any released version of the Apache™ Subversion® software. Bookmarking or otherwise referring others to this page is probably not such a smart idea. Please visit http://www.svnbook.com/ for stable versions of this book.

Index

Symbols

.svn (see thư mục quản trị)
@ (see at syntax)
^ (see cú pháp mũ)

A

administrative directory, Client Layer
ancestry, Noticing or Ignoring Ancestry
Apache HTTP Server (see httpd)
Apache Subversion, Lịch sử Subversion
(see also Subversion)
API, Embedding Subversion
batons, Functions and Batons
layers, Layered Library Design
Client Layer, Client Layer
Repository Access (RA) Layer, Overview, Repository Access Layer
Repository Layer, Repository Layer
memory pools, The Apache Portable Runtime Library
application programming interface (see API)
at syntax, Peg and Operative Revisions
authentication
credentials, Requests and Responses

B

bản sao làm việc, Bản sao làm việc Subversion
cập nhật (see cập nhật)
khởi tạo (see quá trình kiểm xuất)
phiên-bản-hỗn-hợp, Bản sao làm việc phiên-bản-hỗn-hợp
bản vá, Kiểm tra chi tiết những thay đổi trên bản sao cục bộ của bạn
BASE, Revision Keywords
branches, What's a Branch?
creating, Creating a Branch
feature branches, Feature Branches
vendor branches, Vendor Branches

C

caret syntax, Externals Definitions
changelists, Changelists
creating, Creating and Modifying Changelists
reassigning, Creating and Modifying Changelists
removing, Creating and Modifying Changelists
changesets, Changesets
checkouts
reserved (see locking)
shallow (see sparse directories)
CollabNet, Lịch sử Subversion
COMMITTED, Revision Keywords
Concurrent Versions System, Lời Nói Đầu
copying
foreign repository copies, Vendor Branches from Foreign Repositories
remote copies, Creating a Branch
cú pháp mũ, Địa chỉ kho lưu trữ
CVS (see Concurrent Versions System)

E

end-of-line (EOL) markers (see line endings)
externals (see externals definitions)
file, Externals Definitions
externals definitions, Externals Definitions

F

file patterns, Ignoring Unversioned Items
foreign repository copies (see copying, foreign repository copies)
foreign repository merges (see merging, foreign repository merges)

G

ghi chú nhật ký (log message), Xem lại thay đổi của bạn
globs (see file patterns)
gốc dự án, Khuyến nghị cách bố trí kho lưu trữ

H

hệ thống kiểm soát phiên bản, Subversion Là Gì?, Căn Bản Kiểm Soát Phiên Bản
khách, Kho lưu trữ
phân tán, Subversion có phải là công cụ phù hợp?
tập trung hoá, Subversion có phải là công cụ phù hợp?
HEAD, Revision Keywords
hook scripts, Implementing Repository Hooks
post-commit, post-commit
post-lock, post-lock
post-revprop-change, post-revprop-change
post-unlock, post-unlock
pre-commit, pre-commit
pre-lock, pre-lock
pre-revprop-change, pre-revprop-change
pre-unlock, pre-unlock
start-commit, start-commit
hooks (see hook scripts)
httpd, Overview
write-through proxies
master, Write-through proxying
slave, Write-through proxying

I

inetd, svnserve via inetd
internationalization, Subversion's Use of Locales

K

keywords, Keyword Substitution
Author, Keyword Substitution
Date, Keyword Substitution
Header, Keyword Substitution
HeadURL, Keyword Substitution
Id, Keyword Substitution
LastChangedBy (see keywords, Author)
LastChangedDate (see keywords, Date)
LastChangedRevision (see keywords, Revision)
Rev (see keywords, Revision)
Revision, Keyword Substitution
URL (see keywords, HeadURL)
kho lưu trữ, Kho lưu trữ
cây hệ thống tập tin, Kho lưu trữ
kiểm nhập (see quá trình chuyển giao)
kiểm soát phiên bản
mô hình
khoá-sửa đổi-mở khoá, Giải pháp khoá-sửa đổi-mở khoá
sao chép-sửa đổi-hợp nhất, Giải pháp sao chép-sửa đổi-hợp nhất

L

launchd, svnserve as a launchd job
liên kết ký hiệu (see symlink)
line endings, End-of-Line Character Sequences
native, End-of-Line Character Sequences
localization, Localization
locking
lock owner, Creating Locks
locks, Locking, Creating Locks
administrative, Locking
breaking, Creating Locks, Breaking and Stealing Locks
creation, Creating Locks
database, Locking
defunct, Breaking and Stealing Locks
discovery, Discovering Locks
lock token, Creating Locks
releasing, Creating Locks
stealing, Breaking and Stealing Locks
svnrdump, Locking
svnsync, Locking
lùi ngày, Phiên bản hỗn hợp là có ích

N

natural history (see mergeinfo, implicit)
nhánh (branches), Khuyến nghị cách bố trí kho lưu trữ
Những bản sao làm việc, Bản sao làm việc
những khác biệt
unified diff, Kiểm tra chi tiết những thay đổi trên bản sao cục bộ của bạn
những thay đổi tập tin, Thực hiện thay đổi của bạn
những thay đổi trên cấu trúc cây, Thực hiện thay đổi của bạn

P

phiên bản, Phiên bản
làm việc, Bản sao làm việc hoạt động như thế nào
toàn cục, Phiên bản
PREV, Revision Keywords
project root, Planning Your Repository Organization
properties, Properties
ephemeral transaction properties, Common uses for hook scripts
svn:externals, Externals Definitions
svn:mergeinfo, Keeping a Branch in Sync

R

repositories
filesystem, Repository Layer
filesystem tree, Repository Layer
hooks (see hook scripts)
repository dump streams, Migrating Repository Data Elsewhere
repository URL, Repository Access Layer
representation sharing, How Subversion saves disk space
revisions
as dates, Revision Dates
inspection, svnlook
keywords, Revision Specifiers, Revision Keywords
BASE, Revision Keywords
COMMITTED, Revision Keywords
HEAD, Revision Keywords
PREV, Revision Keywords
operative revision range, Peg and Operative Revisions
operative revisions, Peg and Operative Revisions
peg revisions, Peg and Operative Revisions
runtime configuration, Runtime Configuration Area
command-line override, Configuration Area Layout
options, Runtime Configuration Options
per-user, Configuration Area Layout
system-wide, Configuration Area Layout
Windows Registry, Configuration and the Windows Registry

S

SCM (see quản lý cấu hình phần mềm)
shell wildcard patterns (see file patterns)
sparse directories, Sparse Directories
Subversion, Subversion Là Gì?
kiến trúc, Kiến trúc Subversion
lịch sử, Lịch sử Subversion
Lịch sử, Có gì mới trong Subversion
thành phần, Thành phần Subversion
svn, Thành phần Subversion
lệnh con
cập nhật, Tương tác cơ bản trên bảo sao làm việc
chuyển giao, Tương tác cơ bản trên bảo sao làm việc
kiểm xuất, Tương tác cơ bản trên bảo sao làm việc
lệnh phụ
add, Thực hiện thay đổi của bạn
cập nhật, Cập nhật bản sao làm việc của bạn
copy, Thực hiện thay đổi của bạn
delete, Thực hiện thay đổi của bạn
diff, Kiểm tra chi tiết những thay đổi trên bản sao cục bộ của bạn
kiểm xuất, Tạo Bản Sao Làm Việc
mkdir, Thực hiện thay đổi của bạn
move, Thực hiện thay đổi của bạn
nhập, Nhập tập tin và thư mục
patch, Kiểm tra chi tiết những thay đổi trên bản sao cục bộ của bạn
revert, Sửa lỗi của bạn
trạng thái, Xem tổng quan về những thay đổi của bạn
trợ giúp, Trợ Giúp!
subcommands
add, svn add
blame, svn blame (praise, annotate, ann)
cat, svn cat
changelist, Creating and Modifying Changelists, svn changelist (cl)
checkout, svn checkout (co)
cleanup, svn cleanup
commit, svn commit (ci)
copy, Creating a Branch, svn copy (cp)
delete, svn delete (del, remove, rm)
diff, svn diff (di)
export, svn export
help, svn help (h, ?)
import, svn import
info, Discovering Locks, svn info
list, svn list (ls)
lock, Creating Locks, svn lock
log, svn log
merge, Keeping a Branch in Sync, svn merge
mergeinfo, svn mergeinfo
mkdir, svn mkdir
move, svn move (mv)
patch, svn patch
propdel, svn propdel (pdel, pd)
propedit, svn propedit (pedit, pe)
propget, svn propget (pget, pg)
proplist, svn proplist (plist, pl)
propset, svn propset (pset, ps)
relocate, svn relocate
resolve, svn resolve
resolved, svn resolved
revert, svn revert
status, Discovering Locks, svn status (stat, st)
switch, svn switch (sw)
unlock, Creating Locks, svn unlock
update, svn update (up)
upgrade, svn upgrade
tuỳ chọn, Trợ Giúp!
svnadmin, Thành phần Subversion, svnadmin
subcommands
crashtest, svnadmin crashtest
create, svnadmin create
deltify, svnadmin deltify
dump, Migrating Repository Data Elsewhere, svnadmin dump
freeze, svnadmin freeze
help, svnadmin help (h, ?)
hotcopy, svnadmin hotcopy
list-dblogs, svnadmin list-dblogs
list-unused-dblogs, svnadmin list-unused-dblogs
load, Migrating Repository Data Elsewhere, svnadmin load
lock, svnadmin lock
lslocks, svnadmin lslocks
lstxns, svnadmin lstxns
pack, svnadmin pack
recover, svnadmin recover
rmlocks, svnadmin rmlocks
rmtxns, svnadmin rmtxns
setlog, svnadmin setlog
setrevprop, svnadmin setrevprop
setuuid, svnadmin setuuid
unlock, svnadmin unlock
upgrade, svnadmin upgrade
verify, svnadmin verify
svndumpfilter, Thành phần Subversion
subcommands
exclude, svndumpfilter exclude
help, svndumpfilter help
include, svndumpfilter include
svnlook, Thành phần Subversion, svnlook
subcommands
author, svnlook author
cat, svnlook cat
changed, svnlook changed
date, svnlook date
diff, svnlook diff
dirs-changed, svnlook dirs-changed
filesize, svnlook filesize
help, svnlook help (h, ?)
history, svnlook history
info, svnlook info
lock, svnlook lock
log, svnlook log
propget, svnlook propget (pget, pg)
proplist, svnlook proplist (plist, pl)
tree, svnlook tree
uuid, svnlook uuid
youngest, svnlook youngest
svnmucc, Thành phần Subversion, svnmucc
svnrdump, Thành phần Subversion, Migrating Repository Data Elsewhere
subcommands
dump, svnrdump dump
help, svnrdump help
load, svnrdump load
svnserve, Thành phần Subversion, Overview, svnserve, a Custom Server, svnserve
authentication, Built-in Authentication and Authorization
authorization, Built-in Authentication and Authorization
running, Invoking the Server
as Windows service, svnserve as a Windows service
daemon mode, svnserve as daemon
tunnel mode, svnserve over a tunnel
via inetd, svnserve via inetd
via launchd, svnserve as a launchd job
via xinetd, svnserve via xinetd
svnsync, Thành phần Subversion
subcommands
copy-revprops, svnsync copy-revprops
help, svnsync help
info, svnsync info
initialize, svnsync initialize (init)
synchronize, svnsync synchronize (sync)
svnversion, Thành phần Subversion, svnversion
symlink, Thực hiện thay đổi của bạn

T

tags, Tags
tập tin vá (see bản vá)
text-base, Xem lại thay đổi của bạn
thân (trunk), Khuyến nghị cách bố trí kho lưu trữ
thẻ (tags), Khuyến nghị cách bố trí kho lưu trữ
thư mục quản trị, Bản sao làm việc Subversion
transactions, svnlook
inspection, svnlook

U

URL kho lưu trữ, Địa chỉ kho lưu trữ
URL tương đối của kho lưu trữ, Địa chỉ kho lưu trữ
UTF-8, Subversion's Use of Locales

W

WebDAV, What Is WebDAV?
activities, The Subversion Repository, Defined
autoversioning, Autoversioning
client support, Client Interoperability
proxies (see httpd, write-through proxies)
working copies
disjoint, Externals Definitions