This text is a work in progress—highly subject to change—and may not accurately describe any released version of the Apache™ Subversion® software. Bookmarking or otherwise referring others to this page is probably not such a smart idea. Please visit http://www.svnbook.com/ for stable versions of this book.

Trợ Giúp!

Không cần phải nói rằng cuốn sách này là nguồn thông tin và trợ giúp cho cả người sử dụng Subversion cũ và mới. Một cách tiện lợi, dòng lệnh Subversion tự bản thân nó là tài liệu, giảm bớt sự cần thiết của việc lấy một cuốn sách từ trên kệ (gỗ, ảo hay gì đó khác). Lệnh svn help là cửa ngỏ vào tài liệu được xây dựng bên trong đó:

$ svn help
usage: svn <subcommand> [options] [args]
Subversion command-line client, version 1.8.13.
Type 'svn help <subcommand>' for help on a specific subcommand.
Type 'svn --version' to see the program version and RA modules
 or 'svn --version --quiet' to see just the version number.

Most subcommands take file and/or directory arguments, recursing
on the directories. If no arguments are supplied to such a
command, it recurses on the current directory (inclusive) by default.

Available subcommands:
  add
  blame (praise, annotate, ann)
  cat
…

Như được mô tả trong kết quả câu lệnh bên trên, bạn có thể yêu cầu giúp đỡ cho một lệnh phụ cụ thể bằng cách thực thi lệnh svn help SUBCOMMAND. Subversion sẽ phản hồi với thông tin sử dụng đầy đủ cho lệnh phụ đó, bao gồm cú pháp, tuỳ chọn và hành vi:

$ svn help help
help (?, h): Describe the usage of this program or its subcommands.
usage: help [SUBCOMMAND...]

Global options:
 --username ARG      : specify a username ARG
 --password ARG      : specify a password ARG
…

Nhiều bản phân phối của Subversion dành cho các nền tảng dựa-trên-Unix tích hợp trang hướng dẫn sử dụng cuả những lệnh mà có thể được triệu gọi với chương trình man, nhưng những thành phần này có xu hướng chỉ trả về tham khảo tới những nguồn trợ giúp thực khác, ví dụ như website của dự án và tới website mà lưu trữ cuốn sách này. Ngoài ra cũng có rất nhiều công ty cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ Subversion, thông thường là thông qua hình thức pha trộn giữa diễn đàn thảo luận dạng web và tư vấn có trả phí. Và dĩ nhiên, Internet lưu giữ giá trị của một thập kỷ các cuộc thảo luận liên quan đến Subversion có sẵn để được định vị bởi công cụ tìm kiếm của bạn. Trợ giúp Subversion luôn ở trong tầm tay của bạn.