This text is a work in progress—highly subject to change—and may not accurately describe any released version of the Apache™ Subversion® software. Bookmarking or otherwise referring others to this page is probably not such a smart idea. Please visit http://www.svnbook.com/ for stable versions of this book.

Tóm Tắt

Chúng tôi đề cập đến một số những khái niệm cơ bản của Subversion trong chương này:

Ở thời điểm này, bạn đã có được một cái nhìn tổng thể về cách Subversion làm việc. Được trang bị kiến thức này, bạn giờ đây có thể sẵn sàng chuyển sang chương kế tiếp, đó là một chuyến hành trình chi tiết của những lệnh và tính năng của Subversion.