This text is a work in progress—highly subject to change—and may not accurately describe any released version of the Apache™ Subversion® software. Bookmarking or otherwise referring others to this page is probably not such a smart idea. Please visit http://www.svnbook.com/ for stable versions of this book.

Tóm Lược

Chúng ta đã xem qua đa số những lệnh trên ứng dụng khách Subversion. Những ngoại lệ nổi bật là liên quan đến rẻ nhánh, hợp nhất (xem Chapter 4, Branching and Merging) và thuộc tính (xem the section called “Properties”). Tuy nhiên, bạn có thể muốn dành chút thời gian xem lướt qua svn Reference—Subversion Command-Line Client để có khái niệm về tất cả những lệnh mà Subversion có—và làm cách nào bạn có thể sử dụng chúng để làm cho công việc của bạn dễ dàng hơn.