This text is a work in progress—highly subject to change—and may not accurately describe any released version of the Apache™ Subversion® software. Bookmarking or otherwise referring others to this page is probably not such a smart idea. Please visit http://www.svnbook.com/ for stable versions of this book.

Chapter 3. Chủ Đề Nâng Cao

Table of Contents

Chỉ Định Phiên Bản
Từ khoá Phiên bản
Ngày Phiên bản
Peg and Operative Revisions
Properties
Why Properties?
Manipulating Properties
Properties and the Subversion Workflow
Inherited Properties
Automatic Property Setting
Subversion's Reserved Properties
Versioned properties
Unversioned properties
File Portability
File Content Type
File Executability
End-of-Line Character Sequences
Ignoring Unversioned Items
Keyword Substitution
Sparse Directories
Locking
Creating Locks
Discovering Locks
Breaking and Stealing Locks
Lock Communication
Externals Definitions
Changelists
Creating and Modifying Changelists
Changelists As Operation Filters
Changelist Limitations
Network Model
Requests and Responses
Client Credentials
Caching credentials
Disabling password caching
Removing cached credentials
Command-line authentication
Authentication wrap-up
Working Without a Working Copy
Remote command-line client operations
Using svnmucc
Summary

Nếu bạn đọc cuốn sách này từng chương một, từ đầu đến cuối, bạn chắc chắn lúc này đã nắm bắt đủ kiến thức để sử dụng ứng dụng khách Subversion để thực hiện đa số những thao tác kiểm soát phiên bản thông thường. Bạn đã hiểu làm thế nào để kiểm xuất một bản sao làm việc từ kho lưu trữ Subversion. Bạn đã làm quen với việc gửi và nhận những thay đổi bằng cách sử dụng lệnh svn commit và lệnh svn update. Ngoài ra bạn cũng chắc chắn đã phát triển một phản xạ mà thôi thúc bạn thực hiện lệnh svn status dường như là vô thức. Với tất cả ý định và mục đích, bạn đã sẵn sàng sử dụng Subversion trong một môi trường điển hình.

Nhưng tập những tính năng của Subversion không dừng ở những thao tác kiểm soát phiên bản thông thường. Nó có những phần chức năng khác bênh cạnh việc truyền những thay đổi trên tập tin và thư mục đến và đi khỏi kho lưu trữ trung tâm.

Chương này nhấn mạnh một vài tính năng của Subversion mà mặc dù quan trọng nhưng có thể không phải là những công việc hàng ngày của người sử dụng thông thường. Nó mặc định rằng bạn quen thuộc với khả năng định phiên bản tập tin và thư mục của Subversion. Nếu bạn không quen thuộc với điều này, bạn cần trước tiên đọc Chapter 1, Những Khái Niệm Cơ BảnChapter 2, Cách Sử Dụng Cơ Bản. Khi bạn đã làm chủ được những kiến thức cơ bản đó và bạn đã hấp thụ xong chương này, bạn sẽ trở thành chuyên gia Subversion!